Stichting Avondvierdaagse Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.a4dlelystad.nl

A. Faber is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Avondvierdaagse Lelystad. Hij is te bereiken via info@a4dlelystad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Avondvierdaagse Lelystad verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@a4d.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Avondvierdaagse Lelystad verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Administreren deelname avondvierdaagse

Geautomatiseerde besluitvorming

De Stichting Avondvierdaagse Lelystad neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Avondvierdaagse Lelystad) tussen zit. De Stichting Avondvierdaagse Lelystad gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Mailchimp

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn

Ontvangers

 

Administratie:

Individuele Lopers.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Woonplaats

·   Telefoonnummer

 

Toestemmings-verklaring.

Registratie t.b.v. uitreiking medaille.

Bereiken contact persoon bij calamiteiten.

Gedurende de periode rond de avond4daagse tot maximaal  2  maanden na afloop van het evenement.

·   Voorzitter

·   Penningmeester

·   Secretaris

·   Binnendienst

Administratie:

Lopers Groepen en Scholen.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Naam groep

·   Naam school

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

 

Toestemmings-verklaring.

Versturen informatie.

Registratie t.b.v. uitreiking medaille.

Bereiken contact persoon bij calamiteiten.

Gedurende de periode rond de avond4daagse tot maximaal  2  maanden na afloop van het evenement.

·   Voorzitter

·   Penningmeester

·   Secretaris

·   Binnendienst

 

Administratie:

Vrijwilligers

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Postcode

·   Woonplaats

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

Toestemmings-verklaring.

Verwerking t.b.v. de verzekering.

Versturen informatie.

Bereiken bij calamiteiten.

Ontvangstverklaring kleding.

Gedurende de periode dat de vrijwilliger actief is bij de avond4daagse tot maximaal 2 maanden na beëindiging van het evenement.

·   Voorzitter

·   Penningmeester

·   Secretaris

·   Binnendienst

·   Buitendienst

Informatieverstrekking ·   E-mailadres Toestemmings-verklaring. Registratie t.b.v. verzenden nieuwsbrief Tot uitschrijving door eigenaar e-mailadres ·   Medewerkers binnendienst en PR

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Avondvierdaagse Lelystad verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Avondvierdaagse Lelystad gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Stichting Avondvierdaagse Lelystad en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@a4dlelystad.nl.

De Stichting Avondvierdaagse Lelystad wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Avondvierdaagse Lelystad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@a4dlelystad.nl